Közgyűlés
2016
08.05

K ö z g y ű l é s i  M e g h  í v ó
 
A Magyar Solymász Egyesületnek (továbbiakban: MSE, Főv. Törvényszék
01-02-0007309 nyilvántartási szám) a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásában
lévő elnöke, Prágay István Csaba az egyesület Közgyűlését  2016. augusztus 27.- re,
10.00 órára hívja össze
, melyre szeretettel meghívja és elvárja az egyesület teljes tagságát.
Helyszín: Tarján, Német Nemzetiségi Tábor. Madarat és kutyát a területre  behozni lehet!
Megközelíthető:Tatabánya felől érkezve, mielőtt beérnétek Tarjánba, kanyarodjatok el jobbra.
Héreg, Tarján, Gyermelyfelől érkezve, Tatabánya irányában hagyjátok el a falut.
Röviddel a "település vége" tábla után kanyarodjatok el balra.
GPS: 47.5950853,  18.4898272, parkolási lehetőség van.
Napirendi pontok:
1.  Határozatképesség megállapítása, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető,
     két jegyzőkönyv hitelesítő és két szavazatszedő  megválasztása, elfogadása.
2.  Napirendi pontok és a székhelyen kívül tartandó közgyűlés elfogadása.
3.  Elnöki megnyitó és beszámoló (támogatások, pályázatok, alapítványi ügyek,
     OMVK szakbizottsági támogatással kapcsolatos tájékoztató, rendezvényekről  
     beszámoló-tájékoztató).
4.  Fősolymászi beszámoló (madárbeszerzések, vadászatok, nemzetközi találkozó).
5.  Solymászmesteri beszámoló a „VKE solymászrend alakuló üléséről”.
6.  Alapszabályban meghatározott Fegyelmi és Etikai Bizottság, valamint Ellenőrző
     Bizottság tagjainak        megválasztása.
7.  Tagdíj és pártolói tagdíj megállapítása.
8.  Tagdíjfizetési határidő be nem tartásának következményei.
9.  Tagkizárás.
10.Tag-tagjelölt felvétel.
11. Egyéb ügyek.
 
Az MSE Alapszabály 7.7 pontja értelmében a „Közgyűlés határozatképes,
ha a szavazásra jogosultak fele + 1 fő jelen van. Ha a Közgyűlés nem volt
határozatképes, az emiatt, ugyanazon a napon, azaz a fent megjelölt napon,
fél órával  későbbre összehívott időpontban a Közgyűlés az eredeti napirendben
szereplő kérdésekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. „
Tehát a Közgyűlés határozatképtelensége esetén 30 perccel későbbre,
a fent megjelölt napra és helyszínre, a fent kitűzött napirendi pontokban
szereplő kérdésekben újra összehívom és elvárom az egyesület teljes tagságát.
Ebben az esetben a Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő kérdésekben a
megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Mivel az egyesület már nem közhasznú, ezért a részvétel csak az egyesület
tagságának, tagjelölteknek, pártoló tagoknak, tagjelölti kérelmet beadóknak,
valamint a meghívott vendégeknek lehetséges.
 
 
Tisztelettel és solymászüdvözlettel, mindenkit elvárva:

                                                                                                 Prágay István Csaba
Budapest, 2016. 08. 03.                                                                      elnök 

Sólyom Mustra
2016
08.05

A Magyar Solymász Egyesület 2016. augusztus 27.-én 12 órai kezdettel rendezi meg szokásos évi mustráját. A helyszín Tarján, Német Nemzetiségi Tábor (megegyezik a közgyűlés helyszínével).
Az étkezésről és a repítési lehetőségről gondoskodunk. Szálláslehetőség van a tábor területén.
Az étkezést és a kulturált mennyiségű ital (sör, üdítő, ásványvíz, kávé) fogyasztását az egyesület fedezi, de a szállás költségét mindenki maga rendezi.
Program: mindenki kötetlenül, fesztelenül, érezze nagyon jól magát!
Ebéd: vadpörkölt, burgonya, kenyér, savanyúság, a végén kávé és süti.
Vacsora: Bajai halászlé gyufatésztával ( Fuszi módra)
A rendezvényre minden tagtársunkat, tagjelöltünket, támogatónkat és hozzátartozóikat szeretettel meghívjuk és elvárjuk.
 
 
 
2016. augusztus. 03.                                                   Magyar Solymász Egyesület
                                                                                                  vezetőség

Association Hongroise de Provence Egyesület felhívása
2016
03.10

A tervünk az, hogy az Aix-en-Provence városában lezajló magyar év
keretében bemutassuk a solymászat művészetét városunk lakóinak, magyar
és helyi solymászok közreműködésével.
Az esemény az aix-i Vasarely Alapítvány kertjében kerülne megrendezésre,
amelyet a festő unokája, az Alapítvány jelenlegi igazgatója és tiszteletbeli
magyar konzul, Pierre Vasarely bocsát rendelkezésünkre. A nap programján
szerepel egy francia nyelvű előadás, egy kiállítás, madár-bemutató (röpítés nélkül),
hagyományos díszöltözékben.
A tervezett dátum 2016. október 8. szombat. 9.-én vasárnap pedig a kétévenként
Esparron de Palliéresben (www. esparron.fr) megrendezésre kerülő solymász-nap
vendégei lennének. (Esetleg 15.-16.-a egy spanyol eseményhez igazodva,
ez a napokban derül ki.) Ezen a második eseményen az egész falu
 (mely egykor a híres solymászé, Charles de Arcussia-é volt) részt vesz,
van röptetés a falu határában, díszfelvonulás a madarakkal, vásár, stb.
A két eseményt összekötő kapocs az Equipage Charles de Arcussia,
melynek néhány tagja a mi magyar egyesületünkben is aktívan tevékenykedik,
s már évtizedek óta jól ismeri nem csupán a solymászatot és Magyarországot,
de több magyar solymászhoz is régi baráti szálak fűzik.
E barátságra hivatkozva szeretnénk kérni, hogy dr. Lakos István a magyar
küldöttség tagja legyen, annál is inkább, mert francia nyelvismerete 
nagyban könnyítené a kommunikációt a francia solymászokkal. Itteni solymászaink,
 Annie és Bernard Prévost (egyesületünk kincstárnoka és titkára) Záborszky Edét
is szívesen látnák, akinek gyönyörű sapkáit szintén be lehetne mutatni. Természetesen bármilyen hagyományos eszköz, solymászattal kapcsolatos tárgy,
ilyesmi érdekelné az itteni közönséget, ami csak elfér a solymászok és a madarak
mellett. Úgy hiszem, a tervezett program a Magyar év egyik kiemelkedően 
érdekes és sikeres eseménye lehet, nagyon örülnénk, ha Önök megtisztelnének
minket a jövetelükkel. Eddigi megbeszéléseink alapján négy solymász és
madaraik számára tudunk megfelelő szállást és ellátást biztosítani 3-4 napra.
 
Tisztelettel:
 
Sombrin-Sasvári Enikő
 
A Provence-i Magyar Egyesület elnöke
A Tiszteletbeli Magyar Konzul munkatársa
 
Akit érdekelne a részvétel, jelentkezzen Lakos Istvánnál T: 30 515 7774,
 email: ilakos@citromail.hu

Tagsági díj befizetése
2016
03.08

Tisztelt Tagtársak!
 
A Magyar Solymász Egyesület 2016.-évi első közgyűlésén a jelenlevő egyesületi tagok az Alapszabály módosítással együtt megszavazták( így az alapszabály részévé vált ), hogy a tagdíjfizetés határideje minden tárgyév  március 1. Késedelmes fizetés esetén minden megkezdett hónap után + 2000 Ft pótdíjat kell fizetni. Ezt szintén az alapszabályba foglaltuk.
Mivel többen nem tudtak részt venni a közgyűlésen, ezért a befizetési határidőt 2016.március 20.-ig meghosszabbítjuk! A határidő után fizető tagokra már alkalmazni fogjuk a szankciót.
Ezért nyomatékosan megkérek minden olyan tagtársat, akinek  2014.-évi ,2015.-évi, vagy 2016.-évi tagdíjfizetési hátraléka van, hogy a fenti határnapig rendezze elmaradását, ellenkező esetben az Alapszabály idevonatkozó rendelkezései alapján megindul a tagkizárási folyamat.
 
 
Solymászüdvözlettel,

Prágay István
  MSE elnök

Solymászati ügyintézést érintő jogszabályi változások 2016.01.01. napjától
2016
01.05


 
A Magyar Közlöny 2015. december 28. napján megjelent 205. számában kihirdetésre került a Kormány 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 84. § - 86. § alapján 2016. 01. 01. napjától módosul a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 
Lényegi változás, hogy módosul a tartási, hasznosítási, bemutatási engedélykérelmek kötelező adattartalma. A megadni szükséges adatok a rendelet 6. számú mellékletében kerülnek megjelölésre. Fontos, hogy a kérelemnek a jövőbe mindenképpen a részét képezi egy nyilatkozat („Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá velem szemben a Tvt.) 78/B. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn”), melynek aláírása lényegében a speciális hatósági (erkölcsi) bizonyítványban foglaltaknak való megfelelést jelenti.
 
2016. 01. 01. napjától illetékköteles eljárások esetében az illeték átutalással is rendezhető. Ebben az esetben az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme, folyamatban lévő ügy esetén az ügyiratszám feltüntetése kötelező.
 
(Fentiek alapján elektronikus úton engedélykérelem kizárólag abban az esetben fogadható el, amennyiben tartalmazza a nyilatkozat és a kérelem eredeti (scannelt) aláírását, valamint illetékes eljárás esetén az illeték lerovása átutalással történik.)
 
Továbbá, ismételten fel szeretném hívni a figyelmet az alábbiakra:
-  az igazgatási szolgáltatási díj, illetve illeték az eljárás lefolytatásának díja, független a döntés végeredményétől (engedélyzés/elutasítás), illetve a kérelmben szereplő egyedek/fajok számától. Tehát pl. egy új madár tartási engedélykérelme esetén a már tartási engedéllyel rendelkező madarak is bele kerülhetnek az új engedélybe.
-  a természetvédelmi engedély előzetes, elvi engedély, ezért madár átadásával járó engedélyezés esetén minden esetben előírásra kerül a visszajelzési kötelezettség, mindkét fél számára.
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen, telefonszámon vagyok elérhető:
 
Botlik Dávid
ügyintéző referens
 
Telefon: +36 1 478 4433
botlikd@kdvktvf.kvvm.hu
 
cimer2Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.