Association Hongroise de Provence Egyesület felhívása
2016
03.10

A tervünk az, hogy az Aix-en-Provence városában lezajló magyar év
keretében bemutassuk a solymászat művészetét városunk lakóinak, magyar
és helyi solymászok közreműködésével.
Az esemény az aix-i Vasarely Alapítvány kertjében kerülne megrendezésre,
amelyet a festő unokája, az Alapítvány jelenlegi igazgatója és tiszteletbeli
magyar konzul, Pierre Vasarely bocsát rendelkezésünkre. A nap programján
szerepel egy francia nyelvű előadás, egy kiállítás, madár-bemutató (röpítés nélkül),
hagyományos díszöltözékben.
A tervezett dátum 2016. október 8. szombat. 9.-én vasárnap pedig a kétévenként
Esparron de Palliéresben (www. esparron.fr) megrendezésre kerülő solymász-nap
vendégei lennének. (Esetleg 15.-16.-a egy spanyol eseményhez igazodva,
ez a napokban derül ki.) Ezen a második eseményen az egész falu
 (mely egykor a híres solymászé, Charles de Arcussia-é volt) részt vesz,
van röptetés a falu határában, díszfelvonulás a madarakkal, vásár, stb.
A két eseményt összekötő kapocs az Equipage Charles de Arcussia,
melynek néhány tagja a mi magyar egyesületünkben is aktívan tevékenykedik,
s már évtizedek óta jól ismeri nem csupán a solymászatot és Magyarországot,
de több magyar solymászhoz is régi baráti szálak fűzik.
E barátságra hivatkozva szeretnénk kérni, hogy dr. Lakos István a magyar
küldöttség tagja legyen, annál is inkább, mert francia nyelvismerete 
nagyban könnyítené a kommunikációt a francia solymászokkal. Itteni solymászaink,
 Annie és Bernard Prévost (egyesületünk kincstárnoka és titkára) Záborszky Edét
is szívesen látnák, akinek gyönyörű sapkáit szintén be lehetne mutatni. Természetesen bármilyen hagyományos eszköz, solymászattal kapcsolatos tárgy,
ilyesmi érdekelné az itteni közönséget, ami csak elfér a solymászok és a madarak
mellett. Úgy hiszem, a tervezett program a Magyar év egyik kiemelkedően 
érdekes és sikeres eseménye lehet, nagyon örülnénk, ha Önök megtisztelnének
minket a jövetelükkel. Eddigi megbeszéléseink alapján négy solymász és
madaraik számára tudunk megfelelő szállást és ellátást biztosítani 3-4 napra.
 
Tisztelettel:
 
Sombrin-Sasvári Enikő
 
A Provence-i Magyar Egyesület elnöke
A Tiszteletbeli Magyar Konzul munkatársa
 
Akit érdekelne a részvétel, jelentkezzen Lakos Istvánnál T: 30 515 7774,
 email: ilakos@citromail.hu

Tagsági díj befizetése
2016
03.08

Tisztelt Tagtársak!
 
A Magyar Solymász Egyesület 2016.-évi első közgyűlésén a jelenlevő egyesületi tagok az Alapszabály módosítással együtt megszavazták( így az alapszabály részévé vált ), hogy a tagdíjfizetés határideje minden tárgyév  március 1. Késedelmes fizetés esetén minden megkezdett hónap után + 2000 Ft pótdíjat kell fizetni. Ezt szintén az alapszabályba foglaltuk.
Mivel többen nem tudtak részt venni a közgyűlésen, ezért a befizetési határidőt 2016.március 20.-ig meghosszabbítjuk! A határidő után fizető tagokra már alkalmazni fogjuk a szankciót.
Ezért nyomatékosan megkérek minden olyan tagtársat, akinek  2014.-évi ,2015.-évi, vagy 2016.-évi tagdíjfizetési hátraléka van, hogy a fenti határnapig rendezze elmaradását, ellenkező esetben az Alapszabály idevonatkozó rendelkezései alapján megindul a tagkizárási folyamat.
 
 
Solymászüdvözlettel,

Prágay István
  MSE elnök

Solymászati ügyintézést érintő jogszabályi változások 2016.01.01. napjától
2016
01.05


 
A Magyar Közlöny 2015. december 28. napján megjelent 205. számában kihirdetésre került a Kormány 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 84. § - 86. § alapján 2016. 01. 01. napjától módosul a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 
Lényegi változás, hogy módosul a tartási, hasznosítási, bemutatási engedélykérelmek kötelező adattartalma. A megadni szükséges adatok a rendelet 6. számú mellékletében kerülnek megjelölésre. Fontos, hogy a kérelemnek a jövőbe mindenképpen a részét képezi egy nyilatkozat („Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá velem szemben a Tvt.) 78/B. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn”), melynek aláírása lényegében a speciális hatósági (erkölcsi) bizonyítványban foglaltaknak való megfelelést jelenti.
 
2016. 01. 01. napjától illetékköteles eljárások esetében az illeték átutalással is rendezhető. Ebben az esetben az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme, folyamatban lévő ügy esetén az ügyiratszám feltüntetése kötelező.
 
(Fentiek alapján elektronikus úton engedélykérelem kizárólag abban az esetben fogadható el, amennyiben tartalmazza a nyilatkozat és a kérelem eredeti (scannelt) aláírását, valamint illetékes eljárás esetén az illeték lerovása átutalással történik.)
 
Továbbá, ismételten fel szeretném hívni a figyelmet az alábbiakra:
-  az igazgatási szolgáltatási díj, illetve illeték az eljárás lefolytatásának díja, független a döntés végeredményétől (engedélyzés/elutasítás), illetve a kérelmben szereplő egyedek/fajok számától. Tehát pl. egy új madár tartási engedélykérelme esetén a már tartási engedéllyel rendelkező madarak is bele kerülhetnek az új engedélybe.
-  a természetvédelmi engedély előzetes, elvi engedély, ezért madár átadásával járó engedélyezés esetén minden esetben előírásra kerül a visszajelzési kötelezettség, mindkét fél számára.
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen, telefonszámon vagyok elérhető:
 
Botlik Dávid
ügyintéző referens
 
Telefon: +36 1 478 4433
botlikd@kdvktvf.kvvm.hu
 
cimer2Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások díjváltozásai
2015
12.01

Kedves Solymászok!
 
A 2015. december 2. napjától hatályos a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet módosítása, mely alapján az alábbi változásokra szeretném felhívni a figyelmet:
 
  2015. december 2. napjáig 2015. december 2. napjától
számlaszám 10023002-00333489-00000000 10023002-00335728-00000000
tartásiengedély-kérelem 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj 5000 Ft illeték
tenyésztésiengedély-kérelem 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj 5500 Ft igazgatási szolgáltatási díj
elidegenítésiengedély-kérelem 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj (1-10 egyed) 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj (1-10 egyed)
bemutatásiengedély-kérelem 5000 Ft illeték 5000 Ft illeték
behozataliengedély-kérelem 30 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
kiviteliengedély-kérelelm 30 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
befogásiengedély-kérelem 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
 
A változásokat a Magyar Közlöny 2015. november 24. napján megjelent 181. számában kihirdetésre került, a földművelésügyi miniszter 75/2015. (XI. 24.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a bürokratikus terhek egyszerűsítésével összefüggő módosításáról léptette életbe.
 
Az igazgatási szolgáltatási díjat átutalással kel rendezni, az illetéket a kérelemre felragasztott postai illetékbélyeggel kell leróni (A illeték átutalására várhatóan 2016. január 1. napjától lesz lehetőség).
Fentiek alapján jelenleg az illetékköteles kérelmet kizárólag postai úton lehet benyújtani.
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdés merülne fel, az alábbi elérhetőségeken vagyok elérhető:
 
Botlik Dávid
ügyintéző referens
 
Telefon: +36 1 478 4433
botlikd@kdvktvf.kvvm.hu
 
cimer2Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Kérdőív
2015
06.22

Tisztelt Solymásztársak,
az IAF brüsszeli képviselője kéri, hogy töltsük ki magánszemélyként is az Uniós környezetvédelmi politikára vonatkozó kérdőívet. A beküldött véleményeket figyelembe véve módosítanák a szabályzást.
Az MSE nevében Tóth János már beadta a kérdőívet.
A kérdőív elérhetősége: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUNatureDirectives
A megnyitott kérdőív jobb oldalán lehet a magyar nyelvű változatot kiválasztani.
Kérjük töltse ki és küldje el mindenki, aki fontosnak tartja, hogy figyelembe vegyék a véleményét!

Köszönettel,
MSE vezetőség